Vattnets status

Provtagningsplatserna finns i Gavleåns avrinningsområde, Teste-boån, Hamrångeån, Trödjeån och vid kusten utanför Gävle och Norrsundet.Vid de olika platserna tas prover på vattenkemi dvs. näringsinnehåll, syretillstånd och försurning samt metallhalter. Vid kusten tas även prover på plankton och bottenfauna. Proverna tas dels för att se tillståndet i vattnet i nutid och dels för att kunna se eventuella förändringar jämfört med åren som gått.

I vattendragen tas ett prov varannan månad och i sjöarna fyra prov per år. I kustvattnet tas sex prov per år i varje provpunkt.

Provtagare:
Calluna
Ulf Frykman

Analyser:
Eurofins