STADGAR för Gästriklands vattenvårdsföreningAntagna vid sammanträde inför länsstyrelsen i Gävleborgs län den 10 maj 1960. Reviderade den 26 oktober 1977, den 22 november 1990, den 4 juni 1997 och den 28 maj 1999.

§ 1
Gästriklands vattenvårdsförening utgör en sammanslutning mellan kommuner och industrier samt andra för vattenvården intresserade inom föreningens verksamhetsområde.Gästriklands vattenvårdsförening kan vara administrativ hemvist för Gästriklands vattenråd.

§ 2
Verksamhetsområdet är Skärjåns, Hamrångeåns, Testeboåns, Gavleåns och mellanliggande avrinningsområden, allt i Gästrikland, samt kustvattnet inom Gävle kommun.

§ 3
Medlem representeras i föreningen av därtill befullmäktigad person, vilken vid föreningens möte äger såsom biträde medföra expert eller annan som medlemmen önskar anlita.

§ 4
Gästriklands vattenvårdsförening skall svara för samordning av den recipientkontroll som föreningens medlemmar ålagts genom föreläggande från länsstyrelsen. I övrigt skall föreningen följa vattnens tillstånd genom provtagning i vattenområdet, registrera avloppsutsläpp, tillhandagå medlemmarna med upplysningar och råd i ärenden, som berör föreningens verksamhet, verka för medlemmarnas information och i huvudsak genom rådgivning verka för en samordnad lösning av erforderliga åtgärder till motverkande av föroreningar av vattensystemet.

§ 5
Verksamheten skall, om full enighet i varje särskilt fall kan uppnås och frågan om kostnadsfördelning är löst vid föreningsstämma, kunna utsträckas till visst mindre arbete, t ex åtgärd för uppsnyggande av strand eller dylikt.

§ 6
Föreningen sammanträder till ordinarie föreningsstämma årligen före juni månads utgång på av styrelsen utsedd tid och plats.
Styrelsen äger sammankalla till extra föreningsstämma på av styrelsen utsedd tid och plats.

§ 7
Kallelse till föreningsstämma sker genom e-post eller brev med vanlig post. Kallelseåtgärd skall vara vidtagen senast tre veckor före stämma.
Föreningsstämma öppnas av styrelsens ordförande eller den styrelsen därtill utsett.
Vid ordinarie föreningsstämma skall följande ärenden förekomma:
 1. Val av ordförande och justeringsmän för stämman;
 2. Anmälan om styrelsens val av protokollförare;
 3. Upprop och justering av förteckning beträffande andelstal;
 4. Fråga om stämman blivit i behörig ordning utlyst;
 5. Styrelsens redogörelser för det förflutna verksamhetsåret;
 6. Revisorernas berättelse;
 7. Fråga om fastställande av balansräkning;
 8. Fråga om ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter;
 9. Beslut i anledning av föreningens vinst eller förlust enligt balansräkningen;
 10. Bestämmande av ersättning åt styrelseledamöterna och revisorerna;
 11. I förekommande fall val av styrelseledamöter jämte suppleanter;
 12. Val av revisorer jämte suppleanter;
 13. Inval av föreningsmedlemmar;
 14. Fastställelse av andelsförteckning att gälla vid fördelning av kostnaderna för provtagningar och analyser;
 15. Fastställelse av arbetsplan och kostnader för det kommande verksamhetsåret;
 16. Beslut angående medlemsavgift samt fastställelse av utgifts- och inkomststat för det kommande verksamhetsåret;
 17. Övriga ärenden.
Motion skall ingivas skriftligen och vara styrelsen tillhanda före januari månads utgång. Det åligger styrelsen att jämte eget yttrande över motionen tillställa medlemmarna denna senast i samband med kallelsen till ordinarie föreningsstämma.
Vid föreningsstämma bör ej andra ärenden förekomma än som upptagits i kallelsen till stämman.

§ 8
Förslag till andelsförteckning upprättas av styrelsen, som därmed förfar som i § 14 sägs.
Beslut vid föreningsstämma fattas med enkel majoritet. Varje medlem äger en röst. Vid lika antal röster äger ordföranden utslagsröst utom vid val, då lotten avgör.

§ 9
För att täcka föreningens administrationskostnader skall medlemmarna till föreningen erlägga medlemsavgift, varom stämman årligen beslutar.

§ 10
Föreningens angelägenheter handhas av en styrelse, bestående av åtta ledamöter, av vilka fyra skall representera anslutna kommuner och fyra anslutna industriföretag.
För ledamöterna skall personliga suppleanter utses.
Styrelsen, som väljes för en tid av fyra år, utser för samma tid ordförande, vice ordförande, sekreterare och kassör.
Föreningen utser två revisorer och två revisorssuppleanter på en tid av fyra år.
Kallelse skickas till länsstyrelsens naturvårdsenhet och representant från länsstyrelsen äger rätt att närvara vid styrelsens liksom även vid föreningens sammanträden.

§ 11
Styrelsen har sitt säte i Gävle kommun.

§ 12
Styrelsens beslut fattas med enkel majoritet. Varje ledamot äger en röst. Styrelsen är beslutför, då minst fyra ledamöter är närvarande och om beslutet är ense.
I fulltalig styrelse äger vid lika rösttal ordföranden utslagsröst.

§ 13
Föreningens räkenskaper omfattar tiden 1 januari - 31 december.
Räkenskaperna skall tillika med styrelseberättelse angående föregående års förvaltning tillhandahållas revisorerna senast den 1 mars varje år. Revisorerna skall före mars månads utgång till styrelsen avlämna sin berättelse över granskningen, vilken berättelse styrelsen har att med eget yttrande över anmärkning, där sådan framställts, jämte förvaltningsberättelsen och skriftlig redogörelse för företagna undersökningar tillställa medlemmarna i samband med utsändande av kallelse till ordinarie föreningsstämma.

§ 14
Det i § 8 omförmälda förslaget till andelsförteckning skall av styrelsen senast samtidigt med kallelsen till föreningsstämman utsändas till samtliga medlemmar, som äger att senast en vecka före stämman inkomma med erinringar. Därest erinran inkommit, upprättar styrelsen yttrande däröver och överlämnar samtliga handlingar i ärendet till stämman.

§ 15
Anmälan om utträde ur föreningen skall ske skriftligen till föreningens styrelse, varefter avgång sker vid utgången av det verksamhetsår under vilken utträde begärts.

§ 16
Föreningens firma tecknas, förutom av styrelsen, av den eller dem styrelsen därtill utser.

§ 17
Stadgeändring skall godkännas av två på varandra följande sammanträden, varav ett skall var ordinarie föreningsstämma.

§ 18
Beslut om föreningens upplösning skall fattas av två på varandra följande sammanträden, varav ett skall vara ordinarie föreningsstämma.

§ 19
Vid föreningens upplösning skall behållna medel fördelas lika mellan medlemmarna efter antalet medlemmar vid upplösningstillfället