Om GVVF


Gästriklands vattenvårdsförening utgör en sammanslutning mellan kommuner och industrier samt andra för vattenvården intresserade inom föreningens verksamhetsområde.Gästriklands vattenvårdsförening skall svara för samordning av den recipientkontroll som föreningens medlemmar ålagts genom föreläggande från länsstyrelsen. I övrigt skall föreningen följa vattnens tillstånd genom provtagning i vattenområdet, registrera avloppsutsläpp, tillhandagå medlemmarna med upplysningar och råd i ärenden, som berör föreningens verksamhet, verka för medlemmarnas information och i huvudsak genom rådgivning verka för en samordnad lösning av erforderliga åtgärder till motverkande av föroreningar av vattensystemet.