Policy

Föreningen skall svara för samordning av den recipientkontroll*
som föreningens medlemmar ålagts genom föreläggande från
länsstyrelsen.
I övrigt skall föreningen följa vattnets tillstånd genom:
 • provtagning i vattenområdet
 • att registrera avloppsutsläpp
 • att tillhandahålla medlemmarna med upplysningar och  
  råd i ärenden som berör föreningens verksamhet
 • att verka för medlemmarnas information
 • att i huvudsak genom rådgivning verka för en samordnad  
  lösning av erforderliga åtgärder till motverkande av föroreningar  
  av vattensystemet
* Recipient är i detta sammanhang vattendrag, hav eller sjö som
tar emot avloppsvatten